SolMånens Forlag
    v / D a n k w a r d  E.  N i e l s e n 
O-U-A

N O T E R


714. *1. Kommentar til MIDSOMMER:
a) Jeg kom efterhånden til den slutning, at dette ikke havde været en primitiv kulturs fest, men en meget arkaisk måde at fejre verdens tilblivelse på.
b) Selvom jeg havde oplevet festen som yderst virkelig, anså jeg dog oplevelsen for at være et produkt af min egen psyke. Et udtryk for, at noget helt grundlæggende i mig var ved at konstellere sig på en ny og sandere måde.
3) Senere lærte jeg, at Midsommer er den dag, hvor Solen befrugter Jorden.
4) Jeg lærte også, at Jorden denne dag er mest åben og af den grund har sin største tiltrækningskraft for ufødte sjæle. Derfor var de så begejstrede for det plask, de hørte. At det så ikke var en ufødt sjæl, men mig, der faldt i vandet, kunne de nok ikke vide.
e) Eller vidste disse mennesker, at det var en rejsende fra et andet land, der var faldet i vandet? Var de vant til at folk kom dumpende fra andre tider og andre steder? Det blev jeg aldrig klar over. Jeg blev heller ikke klar over, hvordan de så på mig, og hvorfor de, uden at virke forundrede eller nysgerrige, lod mig dukke op og deltage i deres verden.

715. *2. Tilføjelse til LIVSTRÆET:
Flere måneder senere havde jeg endnu en samtale med denne gamle mand om Livstræet og om at rejse i tid og rum. På dette tidspunkt var vi blevet ret gode venner og jeg var ved at vænne mig til hans særprægede tankeverden. Derfor er mine notater fra denne samtale kun korte stikord:
1) Vores Livstræ forbinder os med alle Jordens og Himlens væsner.
b) I Livstræ-rotaen går vi lodret gennem tiden og rummet.
Vi går ind i al-tid eller ikke-tid, vi går ind i al-rum eller ikke-rum.
c) Når vi oplever tiden vandret, oplever vi den som fortid og fremtid.
Når vi oplever tiden lodret, er al tid tilstede her og nu.
Når vi oplever rummet vandret, er alting nært eller fjernt.
Når vi oplever rummet lodret, er alting lige nært.
d) I den lodrette oplevelse er al tid og alle rum tilstede, men den oplevende er kun i ringe grad tilknyttet den fysiske verden.
e) Vi oplever den fysiske verden vandret, den åndelige lodret.
f) I vores tingslighed har vi vores erfaring gennem fortid og det nære.
Vores forståelse er afhængig af vores erfaring.
Vores sprog er fyldt med fortid og det nære.
g) Fremtiden og det fjerne har vi ingen erfaring med.

Derfor har vi meget svært ved at forstå det fremtidige og det fjerne.
h) Gør din forståelse uafhængig af erfaringen,
tøm dit sprog for det nære og fortidige,
når du går lodret gennem tiden og rummet,
når du vil nyde al-tid og al-rum!
i) Rummet og tiden er ikke statiske.
Tid accelererer eller decelerer.
Rummet udvider sig og trækker sig sammen.
Derfor har tiden og rummet ingen størrelse.
j) For den som går med udvidelsen, er rummet uendeligt.
For den som går med sammentrækningen er rummet endeligt.
k) En øgende forandringsfrekvens (accelleration) giver os en følelse af fremtid.
En mindskende forandringsfrekvens giver os en følelse af fortid.
Jo yngre barnet, des mere fremtid, jo ældre oldingen, des mere fortid.
l) I mødet mellem den accelererende og decelererende tid opstår rytmen.

Det er svært at oversætte Stjernelandets sprog - især fordi jeg kun kunne tale og forstå det, når jeg var ude at rejse i deres verden.

716. *3. Kommentar til SAMLIV:
a) Jeg véd ikke, hvornår jeg havde denne samtale, kun at det var engang i begyndelsen. Jeg kan heller ikke huske, hvem jeg har ført den med. Men jeg kan huske, at jeg ville finde ud af, om disse folk havde en teknologi, eller om de levede i en før-industriel verden. Det fandt jeg aldrig ud af. Hver gang, jeg var hos dem, glemte jeg ganske enkelt at spørge om det eller at undersøge det. Som om jeg ikke skulle eller ville vide det. Måske var det uvæsentligt?
b) Men selvom jeg aldrig så én eneste teknisk indretning, er jeg ret sikker på, at de har en så forfinet teknologi og et så bevidst forhold til den, at den aldrig griber forstyrrende ind i det liv, som de ønsker at leve.

717. *4. Tilføjelse til INDVIELSE:
Senere har jeg noteret følgende brudstykke af en samtale med den Gamle om denne indvielse:
a) - Er det alt, der skal ske, før I anser det unge menneske for at være voksent?
- Hvad er det at være voksen? Denne indvielse handler om frugtbarhed og fred, om vores forbundethed med livskræfterne. Men før de unge mennesker foretager denne indvielse, må de først have forbundet sig med deres dyr og deres plante. Og med deres Stjerne.
- Det er altsammen meget nyt for mig. Vil du ikke forklare mig det nærmere?

- Gerne, men kun ganske kort, for det er meget omfattende. Som du nok har hørt, er ethvert menneske forbundet med et ganske bestemt dyr og en ganske bestemt plante.
- Ja, du har engang antydet det. Er det et bestemt dyr eller en bestemt dyreart?
- Én dyre- og én planteart.
b) - Hvorfra véd I, hvilken dyre- og planteart I er forbundet med?
- Det viser sig på mange forskellige måder. Gennem drømme, gennem hændelser, åbenbaringer, på de mest forkellige måder.
c) - Véd alle disse unge mennesker, med hvilket dyr og med hvilken plante de er forbundet?
- Nej, ikke alle véd det.
- Hvad gør I så?
- Så længe de er små, beder vi forældrenes planter og dyr om at være deres fæller. Børnene understøttes af disse fæller i deres vækst, deres sundhed og visdom. Men når det viser sig, hvem der er deres sande fæller, vil de selv henvende sig til dem og bede dem om hjælp og dele deres glæde med dem.
d) - Men når de allerede som børn er forbundet med deres fæller, hvorfor så lave en ekstra forbindelse?
- Ét er at være forbundet, noget andet at ville denne forbindelse og at bekræfte den. Og det kan et menneske først gøre bevidst, når det har nået en vis alder.
e) - Men hvad gør I, hvis det unge menneske ikke kender sine fæller?
- Vi har hos os nogle folk, der er særlig dygtige til at vælge fæller for disse mennesker. Der findes jo en del mennesker, som aldrig, eller først meget sent, erfarer hvilke fæller de har. Eller de kender måske kun deres dyr, men ikke deres plante, eller omvendt.
- Er disse dyr og planter, som andre har valgt, så disse menneskers fæller?
- I de fleste tilfælde, for disse folk er dygtige. Vi beder disse valgte fæller om at være forbindelsesled til de rigtige fæller.
- På samme måde som du kan bede ethvert træ om at være forbindelsesled til dit Livstræ?
- Ja, på meget lignende måde.
f) - Jeg ville gerne være tilstede ved sådan en indvielse til fællerne.
- Denne indvielse er en hemmelighed, for den angår kun det enkelte menneske.
g) - Og hvordan er det med Stjernen?
- Du mener indvielsen til Stjernen, som jeg talte om?
- Ja.
- Også den må foreløbig forblive en hemmelighed.
- Men hvad er Stjernen?
- Det vil jeg ikke forklare dig nu. -

f) Men af det som vi ellers talte om, forekommer det mig at Stjernen er noget lignende som et menneskes ånd eller indre vejleder.

718. *5. Refleksion til MORAL:
a) Handlingen skaber handlingens mønster. Handlingsmønstret skaber handlingen.
b) De færreste mærker hvordan deres handlinger skaber mønstre i dem. Derfor er de ikke klar over den lov, som siger: Alt hvad du rører ved, rører ved dig - sådan som du rører ved det.
c) Denne lov er ikke en moralsk lov, men en naturlov. Hvis menneskene kendte denne lov, ville de af kærlighed til sig selv undlade alle skadelige og uvenlige handlinger.

719. *6. Kommentar til KOSTALD:
a) Jeg vil igen minde dig om, at den Gamle taler et sprog, som jeg kun forstår, når jeg er i hans land og som jeg kun kan huske som svage efterklange, når jeg er hjemme igen.
b) Han brugte nogle udtryk, som kunne have været U og HU. Dem har jeg efter lange overvejelser oversat med ING og TING, fordi H'et hos dem som oftest betegner at noget manifesterer sig i den fysiske verden. Den samme funktion har T'et hos os. HU betyder: det umanifesterede - U - som manifesterer sig: H'U. På samme måde kan TING betyde det umanifesterede - ING - som manifesterer sig: T'ING.
c) Han brugte også et andet udtryk, som kunne have været ALIA, idet A betegner det første, der manifesterer sig, og LIA er ordet for kraft, glans, stråle. Dette ord har jeg oversat til STJERNE.
d) Endelig brugte han et udtryk, der kunne have været IRRU, som jeg har oversat til HUAN, idet IR betyder Hun og Ru betyder Han.

720. *7. Tilføjelse til BRYLLUPS-ROTAEN: Klip fra en senere samtale:
1.
a) - Hvad sker der i det usynlige, når to mennesker gifter sig med hinanden på denne måde?
- En binding gennem blodets ånd udløser i det hinsides stærke frigørende kræfter.
- Hvorfor det?
- Forbundne kræfter er frigørende. Uforbundne kræfter er fanget i polaritet, forbundne kræfter forener og ophæver polariseringen.
- Har en sådan forbindelse en virkning for andre end de to implicerede?
- Sig ikke forbindelse, sig forbundethed.
b) - Har den også en virkning på de børn, de to måtte få?
- Den udstrækker sin virkning til langt mere end deres egne børn. De er jo det fysiske udtryk for deres forbundethed. Den gør det muligt for mange uforløste sjæleformer at finde deres mage, således at de kan blive hele og harmoniske.
c) - Er sjæleformer selvstændige væsner?

- Sjæleformer har en selvstændig eksistens, men de er ikke levende. Netop derfor tiltrækkes de af levende sjæle, og levende sjæle tiltrækker dem.
d) - Tiltrækker vi såvel lykkelige som ulykkelige sjæleformer?
- Alt efter hvordan vi har det, ja.

2.
a) - Kan to mennesker af samme køn gifte sig med hinanden på denne måde?
- De kunne de jo godt, men det ville ikke give nogen mening. Det er jo netop foreningen af de to køn, der skaber dette stærke felt af helhed og helbredelse.
- Men hvis to mænd eller to kvinder drikker hinandens blodkraft - hvad sker der så?
- Også her vil der opstå en høj grad af forbundethed, men om den er heldig, vil jeg ikke kunne sige. Måske skaber den en meget ensidig, meget sulten sjæleform i det usynlige.
- Hvorfor siger du "måske"?
- Fordi du nu véd nok, så du selv kan tænke videre.

3.
a) Som regel vil de to, der vil giftes, i nogen tid - fra en uge til tre måneder - forberede sig til denne højtid. De gør alt for at være så sunde som muligt, de faster, og de spiser kun det, som kan fremme deres sundhed. De trækker sig måske tilbage til ensomhed, mediterer og afholder sig fra alle kontakter, der kan forvirre deres kraft og klarhed. De mødes dagligt hos en Myndig, hvor de drikker deres egen blodkraft for at styrke deres egen væsenskraft, for at gøre den klarere op til det øjeblik, hvor de giver hinanden af deres blodkraft - deres væsens mønster, bundet i fysisk form.
b) Det vigtigste ved dette giftermål er ikke et løfte om ægteskab (altså fælles husholdning, børn, troskab etc.), men at de forbinder sig selv og deres skæbne med det andet menneske og dets skæbne - på en så uigenkaldelig måde.
På samme uigenkaldelige måde, som ethvert barn via blodets ånd er forbundet med sine forældres skæbne.
Derfor blodets møde - derfor så konkret.
c) Men husk: blodkraft er ikke blod, men blodets kraft, dets ånd!

4.
a) Kærlighed er ikke en ting, som vi har ret til eller har krav på.
b) Forelskelse kan føre til partnerskab, men kærlighed kan føre til ægteskab.
c) Partnerskab er relativt. Ingen har krav på det, men de fleste kan opnå det.
Ægteskab er absolut og kun de færreste oplever det.

d) Mange partnerskaber ville være ægteskaber, hvis de to ikke var forblændede, måske af angst for at tabe en frihed, som de forlængst har givet den anden, eller af skuffede forventninger. Forventninger der er skabt af andet end deres eget hjerte.
e) Mange mennesker er i dette liv ikke skabt til ægteskab. Nogle fordi de har ringeagtet ægteskabet, andre fordi de oplever summen af deres ægteskaber.
f) De som kun få gange har været i en krop på Jorden, er som oftest fristet til et symbiotisk samliv, men der er stor forskel på symbiose og ægteskab.
Symbiosen kan være gavnlig for den jordiske krop og sjæl, men den tillader ikke ånden at være tilstede: i ånden ser vi at vi er forskellige, adskilte væsner - Stjerner.
g) I ægteskabet mødes to Stjerners ånder, deres glæde over hinanden er uendelig, deri består ægteskabet.

721. *8. Tilføjelse til KIA'S KROP:
Jeg har noteret følgende brudstykke fra en samtale:
a) - For Kia er Jorden ikke fysisk, men ren energi. For os er den fysisk, fordi den er af en anden slags energi end vi. Hvis vi ikke var Stjerner, men skabt af Jorden selv, ville vi ikke opleve den som fysisk, men som kraft. Netop fordi vi er af en anden slags energi end den, oplever vi den som fysisk: den bærer os, giver os mad og luft og yder os modstand. Det er blandingen af de to slags energi, der gør det organiske liv muligt.

2) Først gennem denne blanding - det organiske liv - bliver vi fysiske for os selv. Det samme gælder Kia: først når den blander sin kraft med andre Stjerners kraft, - altså bl.a. vores og de andre levende væsners Stjerner - bliver den fysisk for sig selv.
c) Giv din Stjerne adgang til din virkelighed. Stol på din Stjerne!
d) SOM FOROVEN - SÅ FORNEDEN: Denne vidunderlige hermetiske sætning forstår vi ofte som den kendsgerning, at universets struktur på fuldkommen måde genspejler sig i det jordiske liv - ja, i dets mindste dele.
Men dette er kun den halve sandhed, den ydre manifestation.
e) Af langt større vigtighed er det, at universets inderste væsen, dets multidimensionalitet, dets åndelighed, genfindes og gælder på fuldstændig samme måde i Jordelivet og dets største og mindste dele.

722. *9. Tilføjelse til MUNKEN:
Efter mit besøg hos Munken havde jeg en samtale med Den Gamle, som jeg her vil referere fra:
a) - Hvad kan jeg gøre, for at få mere kontakt med min Stjerne?

- Du kan nårsomhelst tænke på og minde dig selv om, at du er en Stjerne. Se Stjernen for dig i dit indre. Føl, at din kontakt med din Stjerne er fuldkommen. Du kan altid, i alle situationer, springe ud af din situation, din indvikling, din tilknytning, og i et kort sekund vide at du er en Stjerne. Og du kan nårsomhelst med ING i dig vide ING.
b) Alle rotas, alle hellige handlinger, hellige steder og ting er intet, hvis du ikke dagligt, nårsomhelst, mange gange eller få gange, med dig selv véd at du er ING og at du er en Stjerne. Du kan vide dette i en brøkdel af et sekund eller i timer ad gangen. Tiden er ikke vigtig. Intensiteten, klarheden er vigtig. Og intensiteten, klarheden vil øges for hver gang du mindes om, at du er en Stjerne.
c) - Skal jeg ikke gøre nogle øvelser, ikke lave om på mit liv, mine vaner?
4) - Du kan gøre alle de øvelser som hjælper dig med at give slip på falske tilknytninger uden at skabe nye. Du skal ikke lave om på dit liv, men du må give det lov til at forandre sig.
e) Giv slip på det som du kun holder fast ved af vane. Alt det du har vokset dig til, må du vokse fra igen. Alt som du er viklet ind i må du vikle dig ud af igen.
f) Men vær varsom med kniven. Skær kun det bort, som allerede er vokset ud af dig, som ikke mere hører dig til.
g) Skær ikke sådan, at såret bliver til større tilknytning end det du skar fra!
h) - Skal jeg slet ikke give afkald på noget?
- Giv afkald på det, som er på vej bort. Flyt dig, når du er kommet et nyt sted hen. Tal et nyt sprog, når du er kommet til et nyt land. Luk ikke døren, før du er inde i et nyt rum.

723.
ORDFORKLARINGER:

1) FÆLLE: Betegner det dyr og den plante, som ethvert menneske er symbiotisk forbundet med. Jeg følger her oversætteren af Castanedas bøger, hvor ordet 'fælle' henfører til et lignende forhold.

2) HUAN: Et af Guds navne: Hun og han i forening.

c) ING: Det dimensionsløse.

d) JORDENS VEJ: Venstre om, fra nord over vest, syd og øst.

e) KIA: Navnet på Jordens "ånd", dens væsen, dens Stjerne.

f) LANDVÆTTE: Jeg har valgt dette gamle nordiske ord for det væsen, den Stjerne, som har sin krop i de kræfter, der findes i et givet land eller en given landsdel.
'Vætte' forstår jeg ud fra ordet 'vid', forstået som bevidsthed.

g) MYNDIG: En person som udfører rituelle handlinger eller
på anden vis handler på fællesskabets vegne.

h) ROTA: Jeg oversætter deres ord for ritual med ordet ROTA, fordi de ved et ritual forstår noget væsentligt andet, end vi normalt gør.
Rota er et gammelt ord for HJUL, men betyder sandsynligvis det samme som ROD, nemlig at kraften = R bindes til
Jorden, stedet = T.
i) Livet er som et hjul, der drejer sig mellem Stjernen og
Jorden. Vi befinder os både på den del, der drejer ned mod Jorden, og på den del, der drejer op mod Stjernen.
j) En rota hjælper hjulet til at dreje let i alle retninger.

k) SOLENS VEJ: Højre om, fra nord over øst, syd og vest.

l) STJERNE: 'Den som skaber det som stråler'.
På Stjernelandets sprog er der et selvstændigt ord for det.

Den nærmeste oversættelse af dette ord er "Stjerne", når vi med dette ord forbinder både den strålende Stjerne og den som skaber denne Stjerne.
Din *Stjerne er din evige ånd, som af lyst og fri vilje skaber sig en krop på jorden eller et andet sted i universet.

m) STJERNE-LANDET: Det land som jeg besøger.

14) STORT BEGYNDELSESBOGSTAV: Alle de ord, som betegner ting og tilstande, som hæves ud af deres normale betydning eller bliver til egennavne, skrives med store begyndelses bogstaver.

o) TARAN: Mit navn i Stjernelandet.

p) TING: Tid og rum.

q) URHORN: Et instrument svarende til de australske urindbyggeres Didjeridoo = et langt hult rør af træ som der blæses i med vibrerende læber.

Læs bogen: